Committees

■Research and Education Committee
Chair:  Osamu Abe
Vice Chair: Kohsuke Kudo
Members: Satoshi Iwabuchi
Hiroshi Ooba
Mika Kitajima
Noriko Sato
Toshiaki Taoka
Junichi Takanashi
Shuichi Tanoue
Tadashi Nariai
Toshinori Hirai
Masaaki Hori
Nobutaka Horie
Fumiyuki Yamasaki
■Social Media and Website Committee
Chair:  Hitoshi Terada
Vice Chair: Harushi Mori
Members: Shoichi Ito
Satoshi Iwabuchi
Kazuhiro Oguchi
Shingo Kakeda
Junichi Takanashi
Tomoyuki Noguchi
Yasushi Matsumoto
 ■Public Relations Committee
Chair:  Satoshi Iwabuchi
Vice Chairs: Shigeki Aoki
Ichiro Nakahara
Shinji Naganawa
Takashi Yoshiura
Members: Shoichi Ito
Yasushi Shibata
Junichi Takanashi
Ichiro Nakahara
Tadashi Nariai
Observer: Kazuhiro Tsuchiya
■International Exchange Committee
Chair:  Kohsuke Kudo
Vice Chair: Yoshiyuki Watanabe
Member: Hiroyoshi Akutsu
Katsutoshi Takayama
Yasutaka Fushimi
Kei Yamada
Observer: Kazuhiro Tsuchiya
■Strategic Vision Committee
Chair: Kei Yamada
Vice Chair: Hidenori Oishi
Members: Noriko Aida
Shigeki Aoki
Masafumi Kanoto
Tetsu Niwa
Akio Hiwatashi
Yuji Matsumaru
■Diversity and Inclusion Committee (D&I Committee)
Chair: Kumiko Ando
Vice Chairs: Akiyo Sadato
Noriharu Yanagimachi
Junko Kikuta
Members: Minako Azuma
Hiroshi Ito
Keiko Toyoda
Shoko Hara
Akira Yamamoto
■Finance Committee
Chair:  Shinji Naganawa
Vice Chair: Futoshi Mihara
Members: Noriko Sato
Akiyo Sadato
Morio Nagahata
■Conflict of Interest Committee
Chair:  Yoshiyuki Watanabe
Members: Toshiyuki Ohkubo
Kyo Noguchi
Toshinori Hirai
Shinya Fujii
■Ethics Committee
Chair:  Toushi Abe
Vice Chairs: Shuichi Higano
Members: Minako Azuma
Kazunari Ishii
Satoshi Iwabuchi
Tomoki Kaneko
Mika Kitajima
Yuuki Shinohara
Shoko Hara
Satoshi Matsushima
Kazuhiro Murayama
Koji Yamashita
Takashi Yoshiura
■Editorial Committee
Chair:  Toshinori Hirai
Vice Chairs: Takashi Yoshiura
Hiro Kiyosue
Members: Osamu Abe
Akio Hiwatashi
Shingo Kakeda
Kohsuke Kudo
Akira Kunimatsu
Atsuhiko Sugiyama
Toshiaki Taoka
Masaaki Hori
Masayuki Maeda
Akira Yogi
Yoshiyuki Watanabe
■Rules and Regulations Committee
Chair:  Shingo Kakeda
Vice Chairs: Masahiro Ida
Members: Shouichi Ito
Masayuki Ezura
Masafumi Kanoto
Koji Kamagata
Toshibumi Kinoshita
Akira Kunimatsu
Osamu Togao
Tadashi Nariai
Akira Yamamoto
Hajime Yokota

タイトルとURLをコピーしました